Doel?

Samen met gemeente en mede wijkbewoners observeren en adviseren op verkeers-aandachtpunten. Een soepel verloop van transport van fietsers, wandelaars en gemotoriseerd verkeer is ons streven!

Middels  actief acteren en het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen bijdragen aan een veilige wijk. Hierbij speelt de onderlinge samenwerking, eigen verantwoordelijkheid en proactieve instelling van de wijk bewoners t.a.v. veiligheid en criminaliteit een belangrijke rol. De samenwerking met andere organisaties binnen de wijk  (zoals  whats app groep en Buurtwacht) een belangrijke rol.  Zo wordt alles  m.b.t. inbraakpreventie door Buurtwacht beheert. Om die reden heeft Buurtwacht een plek in het wijkplatform.  Verkeersveiligheid is ondergebracht bij de werkgroep Veiligheid & Verkeer. Er wordt nou samengewerkt met Veilig Verkeer Nederland.  De werkgroep Veiligheid & Verkeer kan zich zo concentreren  op zaken als  “algemene” veiligheid of meer specifiek voor ouderen en kinderen, speelgelegenheden en bijvoorbeeld brandveiligheid

De focus is vooral gericht om wat burgers onderling en in samenwerking met elkaar kunnen bereiken op het terrein van veiligheid en preventie van criminaliteit. Daarbij willen we de onderlinge samenwerking tussen bewoners, jong en oud en gemeente bevorderen.

Noot: We zijn zeker geen klachtenbureau.  Wel willen we meewerken en intermediair zijn naar de gemeente m.b.t. meer strategische en structurele zaken die de gehele of een groter deel van de wijk betreffen.

Wie?

Menke Plate